سخن امروز: انسان همچون رودخانه است،هر چه عمیق ترباشد ،آرام تر و متواضع تر است. , مونتسکیو

کارت های ویژه